آرشیو موضوعی

      تیروئید

      بلوغ

      آدرنال (غده فوق کلیه)

      رشد

      تغذیه

      دیابت

      مشکلات گوش٬ گلو و بینی

      اختلالات متابولیک

      اختلالات هیپوفیز

      بیماریهای متابولیک استخوان و غده پاراتیرویید

      مشکلات دختر بچه ها
آرشیو ماهیانه
مطالب تصادفی
پیوندهای روزانه
آمار
 • افراد آنلاین : 1
 • بازدید امروز : 82
 • بازدید دیروز : 428
 • هفته گذشته : 944
 • ماه گذشته : 8212
 • سال گذشته : 49642
 • کل بازدید : 1373301
 • کل مطالب : 67
 • نظرات : 119
 • تعداد اعضا : 10
 • امروز : پنجشنبه 09 آذر 1402
 • آلرژی به پروتئین گاو
  موضوع : تغذیه ,

  آﻟﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﺎو
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻴﺮ ﮔﺎو ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎده آﻟﺮژن در رژﻳﻢ ﻏﺬاﺋﻲ دوره ﺷﻴﺮﺧﻮارﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع آﻟﺮژي ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻴﺮﮔﺎو در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ 2-7 درﺻﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه است.

   اﮔﺮﭼﻪ در ﺷﻴﺮﺧﻮاري ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺷﻴﺮ ﮔﺎو آﻟﺮژي دارد اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ،ﺗﺐ ﻳﻮﻧﺠﻪ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ آﻟﺮژن ﻫﺎي اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ در آﻳﻨﺪه زﻳﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، وﻟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﺮژي در ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﻟﺮژن در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳت. ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺮوز آﻟﺮژي، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎري آﻟﺮژﻳﻚ در ﭘﺪر، ﻣﺎدر، ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ زود ﻫﻨﮕﺎم شیرخوار ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﮔﺎو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺷﻴﺮﺧﻮاراني ﻛﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ آﺗﻮﭘﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد دارﻧﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮند، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮاراﻧﻲ ﻛﻪ از ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر ﺑﻄﻮر اﻧﺤﺼﺎري ﺗﺎ 6 ﻣﺎه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز آﻟﺮژي در آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺷﻴﺮﺧﻮاران ﻣﺤﺮوم از ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻓﺮﻣﻮﻻي داراي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه، راه ﺣﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﻟﺮژي اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪESPACI , ESPGHAN,AAP ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺰﺋﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﻮد. ﻫﺮﻗﺪر واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻃﻌﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻠﺦ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻓﺮﻣﻮﻻﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻛﺎزﺋﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ"داراي ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺗﺮ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻﻫﺎي ﺑﺎ ﺻﺪدرﺻﺪ whey ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺮﺧﻮاراﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻي ﻫﻴدﺮوﻟﻴﺰ ﺷﺪه و داراي ﭘﺮه ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ (GOS/FOS) درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮﺧﻮاراﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮﻻي ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﺪون ﭘﺮه ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺼﺮف ﻛﺮده اﻧﺪ، ﻣﻴﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي درﻣﺎﺗﻴﺖ آﺗﻮﭘﻴﻚ در آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺤﺼﺎري ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺎدر در ﻃﻮل 4-6 ﻣﺎه اول زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ آﻟﺮژي را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﺸﺪت ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.


  نویسنده : دکتر عبداله دیدبان  تاریخ : 23:10  بازدید : 1198
  برچسب ها : آلرژی به پروتئین گاو , پیشگیری از آلرژی ,
  نظرات
  نظرات وبلاگ
  نام شما :
  آدرس وب سایت :
  پست الکترونیک :
  ایمیل * (برای عموم نمایش داده نخواهد شد)
  پیام شما :
  شکلک ها :
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  :
  نظر خصوصی
  کد امنیتی :
  :
  صفحات پیشین
  ثبت نام سریع

   قوانین سایت

   کد امنیتی :
  آخرین مطالب
  مطالب پر بازدید
  نظر سنجی
   مطالب وبسایت را چقدر مفید می دانید؟
  تبلیغات متنی